• pomoc w rozstrzyganiu kwestii spornych pomiędzy wykonawcą, projektantem i inwestorem,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady i błędy budowlane,
  • prowadzenie postępowania reklamacyjnego,
  • egzekwowanie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji.