1. Wartość przedmiotu sporu: 940.637,28 zł
  Sprawa przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu o zapłatę odszkodowania.
  • W 2007 roku w spółce X. - klientka Kancelarii - wybuchł pożar w skutek czego zniszczeniu uległa hala produkcyjna.
  • W niniejszej sprawie toczyło się 6 spraw sądowych o zapłatę odszkodowania oraz jedna na etapie przesądowym. Dwie sprawy zostały zakończone ugodami w 2009 roku na podstawie których została wypłacona częściowa suma odszkodowania - 278.228 zł.
  • Po negocjacjach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w pozostałych sprawach w czerwcu 2010 roku strony zawarły jedną ugodę sądową na postawie której ubezpieczyciel wypłacił wierzycielowi 250.000 zł.
 2. Wartość przedmiotu sporu: 520.000 zł
  Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
  • Sprawa Klienta Kancelarii (Polaka) zatrudnionego i ubezpieczonego w duńskich przedsiębiorstwach, który uległ poparzeniu w czasie, gdy jego statek pod kanadyjską banderą stał w porcie w Portugalii.
  • Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ubezpieczyciel spłacił całe dochodzone roszczenie.
 3. Wartość przedmiotu sporu: 310.000 zł Małżonek zmarłego w wypadku drogowy dochodził 200.000 zł na swoją rzecz oraz 200.000 zł na rzecz wspólnej córki tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkodę - śmierć współmałżonka w następstwie wypadku drogowego, a także przyznania renty w kwocie 3000 zł brutto miesięcznie na swoją rzecz oraz córki. W związku z czym ubezpieczyciel OC sprawcy wypłacł początkowo jedynie kwotę 15.000 zł. W drodze negocjacji Kancelaria doprowadziła do ugody z Ubezpieczycielem, czego skutkiem było wypłacenie przez Ubezpieczyciela kwoty 310.000 zł.
 4. Wartość przedmiotu sporu: 120.000 zł.
  Sprawa o zwrot pożyczki.
  • Sprawa o zwrot Klientowi Kancelarii pożyczki pieniężnej.
  • W wyniku postępowania mediacyjnego, dłużnik za cenę rezygnacji z odsetek spłacił cały dług.
 1. Wartość przedmiotu sporu: 24.280,36 zł
  Sprawa o zapłatę zaległych wynagrodzeń za usługi świadczone przez lekarza dla Zakładu Opieki Zdrowotnej.
  • Sprawa Klienta Kancelarii (lekarza stomatologa) przeciwko likwidowanemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej o zapłatę zaległych wynagrodzeń.
  • W ugodzie ZOZ (dłużnik) zobowiązał się spłacić na rzecz lekarza cały dług, za cenę rezygnacji z 50% odsetek ustawowych.
 2. Wartość przedmiotu sporu: 20.100 zł
  Sprawa o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania usługi naprawy.
  • Sprawa Klienta Kancelarii o zwrot środków przekazanych na naprawę silnika elektrycznego, która została nienależycie wykonana.
  • W wyniku ugody dłużnik zapłacił 10.393 zł oraz połowę kosztów postępowania.
 3. Wartość przedmiotu sporu: 20.500 zł
  Sprawa o zapłatę za roboty budowlane.
  • Sprawa o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania przez Klienta Kancelarii robót wykończeniowych dla wspólnoty mieszkaniowej.
  • W wyniku ugody wspólnota mieszkaniowa spłaciła połowę należności oraz część kosztów procesu.
 4. Wartość przedmiotu sporu: 15.000 zł
  Sprawa o wypłatę odszkodowania powypadkowego przez towarzystwo ubezpieczeń.
  • Sprawa o przyznanie odszkodowania za wypadek Klienta Kancelarii w czasie jazdy na nartach spowodowany przez obywatela Austrii.
  • W drodze ugody austriacki ubezpieczyciel wypłacił dochodzoną kwotę.
 5. Wartość przedmiotu sporu: 8.971,11 zł
  Sprawa o zapłatę z tytułu wykonania usługi przewozu towarów.
  • Sprawa Klienta Kancelarii przeciwko przedsiębiorstwu spedycyjnemu o zapłatę za usługę przewozu towarów.
  • W wyniku ugody przedsiębiorstwo spedycyjne spłaciło całą dochodzoną kwotę.
 6. Wartość przedmiotu sporu: 7.755,20 zł
  Sprawa o zapłatę tytułem nienależytego wykonania czynności doradztwa podatkowego.
  • Roszczenie Klienta Kancelarii przeciwko doradcy podatkowemu z tytułu udzielania błędnych porad podatkowych, skutkujących powstaniem zadłużenia klienta wobec ZUS.
  • W wyniku ugody dłużnik (doradca podatkowy) uznał roszczenie w całości i zobowiązał się do zapłaty odszkodowania w ratach po 500 zł.
 7. Wartość przedmiot sporu: 6.909,63 zł
  Sprawa o zapłatę z tytułu wykonania usługi przewozu towarów.
  • Sprawa Klienta Kancelarii przeciwko przedsiębiorstwu spedycyjnemu o zapłatę za usługę przewozu towarów.
  • W wyniku ugody dłużnik spłacił całe roszczenie.
 8. Wartość przedmiotu sporu: 6.000 zł.
  Sprawa o nienależyte wykonanie usługi zabudowy kuchni.
  • Sprawa Klienta Kancelarii przeciwko firmie montującej meble kuchenne o wykonanie i zamontowanie mebli kuchennych zgodnie z umową.
  • W wyniku ugody towar został przywrócony do stanu zgodnego z umową.
 9. Wartość przedmiotu sporu: 1.200 €
  Sprawa o zapłatę tytułem wykonania usługi przewozu towarów na rzecz niemieckiego przedsiębiorstwa spedycyjnego.
  • Roszczenie Klienta Kancelarii (spółki przewozowej) o zapłatę za wykonaną usługę transportową na rzecz zagranicznego (niemieckiego) przedsiębiorstwa spedycyjnego.
  • W wyniku ugody przedsiębiorstwo spedycyjne uznało dług i zapłaciło całą kwotę.
 10. Wartość przedmiotu sporu: 4.200 zł
  Sprawa o wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeń.
  • Sprawa przeciwko towarzystwu ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania tytułem podpalenia pojazdu przez nieznanych sprawców.
  • Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ubezpieczyciel wypłacił całą kwotę.
 11. Wartość przedmiotu sporu: 3.600 zł
  Sprawa pracownika o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę.
  • Sprawa przeciwko pracodawcy (Klientowi Kancelarii) o zapłatę tytułem wynagrodzenia za pracę pracownika fizycznego.
  • Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego strony zawarły ugodę, w której zaspokoiły wzajemne roszczenia.
 12. Wartość przedmiotu sporu: 1.439,40 zł
  Sprawa o należność regresową ze szkody komunikacyjnej.
  • W chwili zdarzenia w wyniku którego powstała szkoda komunikacyjna osoba która kierowała pojazdem była jego właścicielem, a nie inna osoba (która wcześniej sprzedała pojazd kierującemu) jak błędnie przyjęło Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
  • Po korespondencyjnej wymianie dokumentów, a przede wszystkim umowy sprzedaży pojazdu żądanie zwrotu wyżej wymienionej kwoty Towarzystwo Ubezpieczeniowe uznało za niezasadne.
 13. Wartość przedmiotu sporu: 1.437 zł
  Sprawa pracownika o zapłatę zaległego wynagrodzenia.
  • Sprawa Klienta Kancelarii (pracownika) przeciwko pracodawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia prowizyjnego.
  • W wyniku ugody pracodawca spłacił całą żądaną kwotę.
 14. Wartość przedmiotu sporu: 1000 zł
  Sprawa o odszkodowanie tytułem "błędu w sztuce lekarskiej".
  • Sprawa o zapłatę odszkodowania tytułem nienależytego wykonania przez Klienta Kancelarii zabiegu stomatologicznego.
  • Strony zawarły ugodę.