W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię znajduje się dochodzenie odszkodowań tytułem umów ubezpieczeniowych.
 1. W dziedzinie ubezpieczeń majątkowych kancelaria świadczy usługi związane z dochodzeniem ubezpieczeń w związku z:
  • pożarem, powodzią, huraganem, uderzeniem pioruna, gradobiciem, wybuchem, awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • utratą zysku w wyniku przerw w działalności (business interruption),
  • uszkodzeniami maszyn,
  • kradzieżą z włamaniem,
  • dewastacją mienia,
  • stratami wynikłymi w transporcie towarów (cargo).

 2. W dziedzinie ubezpieczeń osobowych kancelaria świadczy usługi związane z dochodzeniem należności:
  • przy ubezpieczeniu na życie - zarówno w wyniku śmierci ubezpieczonego, jak również dożycia przez niego do oznaczonego wieku,
  • przy ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków - w wyniku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 3. Ponadto udzielamy kompleksowej pomocy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy pracowników i pracodawców przed urzędami, oraz sądami. Kancelaria zajmuje się obsługą spraw ubezpieczeniowych poprzez sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS oraz pozwów i pism procesowych w postępowaniu sądowym:
  • prawo do renty,
  • prawo do emerytury,
  • uznanie niezdolności do pracy,
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
  • prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.