Kancelaria świadczy usługi związane z dochodzeniem odszkodowań od biur turystycznych związanych z niewłaściwym wykonaniem usług turystycznych.

Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych.
W szczególności odpowiedzialność biura podróży obejmuje:

  • zmianę warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie zastępcze niższej jakości,
  • zmianę ceny imprezy z powodu wzrostu cen paliw bez przedstawienia dokumentów uzasadniających ten wzrost, pozbawienie konsumentów w takich przypadkach prawa do odstąpienia od umowy,
  • niską jakość świadczeń określonych w umowie, brak opieki rezydenta, niską jakość usług hotelowych, niezgodność opisu zawartego w katalogu oferty z rzeczywistym stanem świadczeń, w szczególności obiektu zakwaterowania,
  • ryczałtowe potrącenia kosztów rezygnacji z usługi przy braku dowodów na okoliczności poniesionych kosztów,
  • odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu nieprawidłowości w świadczeniu usługi,
  • opóźnienia w transporcie.