• pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę i innych decyzji i zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej,
  • reprezentowanie inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w postępowaniu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentowanie inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji pozwolenie na budowę,
  • obronę praw oraz interesów osób nie będących inwestorem w wyżej wymienionych sprawach,
  • przygotowanie i weryfikację umów: o prace projektowe i o roboty budowlane, o wykonanie budynków mieszkalnych w stanie surowym lub "pod klucz", o przygotowanie inwestycji i o zastępstwo inwestycyjne,
  • przygotowanie i weryfikację umowy o roboty budowlane na wykonanie obiektów przemysłowych, w tym zakładów produkcyjnych i handlowych,
  • ochrony interesów właścicieli nieruchomości w trakcie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.