Kancelaria prowadzi obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji pracowników, oraz pracodawców w negocjacjach układów zbiorowych pracy, sporach sądowych jak i pozasądowych z zakresu prawa pracy.
Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich i in.,
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • pomoc prawną w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców,
 • pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych ,
 • ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • zasady funkcjonowania rad pracowników w przedsiębiorstwie,
 • prawo pacy w zakładach opieki zdrowotnej,
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • nowe (nietypowe) formy zatrudnienia,
 • szkolenia dotyczące stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie.