Kancelaria przygotowuje szereg opinii prawnych. Poniżej podajemy przykłady:

 1. Jakie są konsekwencje prawne wynikające z posiadania przez zlecającego opinię (spółkę z o.o.) udziałów w innej spółce z o.o. w przypadku wydania przez sąd postanowienia o upadłości tej spółki?
 2. Jakie są zasady utworzenia stowarzyszenia zwykłego?
 3. Jakie są zasady egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką przez wierzycieli innych niż hipoteczni?
 1. Czy firma przewozowa świadcząca usługi przewozu osób w formie przewozów regularnych i okazjonalnych może dokonywać usług przewozowych
  1. Z miejsca wskazanego przez pasażera do miejsca zamieszkania pasażera?
  2. Z miejsca zamieszkania pasażera do miejsca wskazanego przez pasażera bądź inną osobę zlecającą?
 2. Czy umowa przedwstępna dotycząca oddania do używania i pobierania pożytków jest umową dzierżawy czy umową najmu?
  1. Czy wobec braku określenia w umowie przedwstępnej dzierżawy, kalendarzowo określonej daty zawarcia umowy przyrzeczonej, umowa ta jest nieważna?
  2. Dzierżawca nie spełnia świadczenia polegającego na zawarciu umowy przyrzeczonej (umowy dzierżawy) bądź w sposób nienależyty spełnia to świadczenie. Czy w związku z tym wydzierżawiający może żądać od dzierżawcy odszkodowania i jak ustalić można jego wysokość?
 3. W jaki sposób można otrzymać i utracić członkostwo w spółdzielni produkcji rolnej?
  1. Czy z ustaniem członkostwa w spółdzielni produkcji rolnej związane są niekorzystne skutki finansowe?
  2. Jaki wpływ na mienie spółdzielni produkcji rolnej mają sprawy sądowe prowadzone przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych?
  3. W jaki sposób można objąć we faktyczne władanie majątek spółdzielni produkcji rolnej?
 4. Czy spółka sprzedająca lokale w dużej nieruchomości, po powstaniu w tej nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek dokonywać opłat na poczet zarządu nieruchomością wspólną na rzecz wspólnoty mieszkaniowej?
  1. Czy wskazana wyżej spółka ma obowiązek dokonywać opłat za korzystanie z nieruchomości wspólnej polegające na umieszczaniu reklamy graficznej?
 5. Jakie są zasady inkorporacji jednej spółki przez drugą spółkę?
  1. Czy po inkorporacji spółki, istnieje możliwość rewaluacji w stosunku do spółki, która zanotowała straty w wysokości 250.000 Euro?
 6. Czy w przedsiębiorstwie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, których występowanie w środowisku pracy powinno być ujawnione w świadectwie pracy pracownika?
 7. Jakie są przewidziane prawem sposoby obniżenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników?
 8. W jaki sposób kontrahent spółki lub jej wspólnik może dofinansować spółkę?
  1. Jakie są możliwości ustanowienia zabezpieczenia takiego dofinansowania na majątku spółki.
 9. Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, po upływie okresu pobierania przez niego z tytułu wynagrodzenia i zasiłku w sytuacji, gdy złożył on wniosek o przyznanie renty, lecz nie została jeszcze wydana przez ZUS decyzja o przyznaniu renty ani świadczenia rehabilitacyjnego?
 10. Czy istnieje obowiązek prowadzenia przez przedsiębiorców ewidencji substancji kontrolowanych oraz uiszczania opłat na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową? a. Co wskazana ustawa określa? b. Jakie są obowiązki podmiotu produkującego, stosującego bądź regenerującego substancję kontrolowaną? c. Jakie są obowiązki podmiotu używającego produktów, substancji i urządzeń zawierających substancję kontrolowaną? d. Co ewidencja substancji kontrolowanych powinna w szczególności obejmować? e. Jakie są opłaty do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji kontrolowanych oraz jakie sankcje grożą osobom nie prowadzącym ewidencji substancji kontrolowanych?
 11. Jakie przedsiębiorstwa są zobowiązane do składania sprawozdań o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3)?
 12. Czy istnieje obowiązek odzysku i recyklingu opakowań przywiezionych z produktem z krajów Unii Europejskiej? a. Jakie są obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach? b. Kiedy należy złożyć marszałkowi województwa zawiadomienie o wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach z papieru i tektury? c. Kiedy musimy zapłacić opłatę produktową? Co się stanie gdy przedsiębiorstwo bądź organizacja nie uregulują opłaty produktowej? d. Co się stanie w przypadku kiedy przedsiębiorca eksportuje opakowania, które wcześniej importował na terytorium Polski?
 13. Co to jest procedura REACH? Na czym się opiera i kto ma obowiązki wynikające z tego systemu?
 14. Czy istnieje obowiązek informowania Inspektora ds. Substancji Chemicznych o sprowadzeniu mieszaniny niebezpiecznej przez osobę fizyczną bądź prawną?
 15. Jakie są metody oraz konsekwencji prawne zbycia nieruchomości stanowiącej własność spółki X na rzecz Prezesa Zarządu i jedynego udziałowca tej spółki, a. Jakie są skutki prawne i podatkowe w przypadku wynajęcia tej Nieruchomości przez nowego właściciela na rzecz spółki X w której jest on jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu. b. Jakie są skutki prawno-podatkowe dla nowego właściciela w przypadku wynajmu tej nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz skutków prawno-podatkowych w przypadku wynajmu świadczonego poza działalnością gospodarczą?
 16. Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników zagrożonych promieniowaniem laserowym ? a. Jak ocenić ryzyko zawodowe związane z ekspozycją pracowników na promieniowanie optyczne, wynikających z konkretnych uwarunkowań panujących w miejscu pracy? b. W jaki sposób wyznaczyć sposób ekspozycji na promieniowanie? c. Jakie są minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne?
 17. Czy istnieje możliwość traktowania materiałów stanowiących pozostałość materiału produkcyjnego jako produktów ubocznych a nie jako odpadów?
 18. Którzy przedsiębiorcy są w obowiązku sporządzania raportu i wprowadzania go do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)?
 19. Czy na podstawie europejskiego orzecznictwa istnieje możliwość zakwalifikowania materiału powstałego w procesie produkcyjnym jako produktu ubocznego, który może być wykorzystany przez inny podmiot?
 20. Czy organ mógłby wydać zezwolenie na odzysk odpadów spółce X, jeśli odzysk ten zachodziłby w instalacji należącym do spółki Y?
 21. Jak należy składować odpady poprodukcyjne?
 22. W jakim trybie można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem który nie przedstawił aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, po 31 dnia nieobecności w pracy spowodowanym wypadkiem przy pracy?
 23. Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, (po upływie okresu pobierania przez niego z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku) w sytuacji gdy złożył on wniosek o przyznanie renty?
 24. Firma X wystawia faktury VAT w języku polskim, jednakże nazwa towaru podawana jest w języku obcym. Czy opisanie w ten sposób przedmiotu faktury jest zgodne z prawem?
 25. Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika poddania się badaniu trzeźwości po przyjściu do pracy?
 26. Czy pracownicy karmiącej dziecko piersią pracodawca ma obowiązek udzielić przerwy na karmienie? Jeśli tak to w jaki sposób?