Przykłady spraw administracyjnych:

 1. Wartość sporu: 15.854,27 zł, data zakończenia 4 czerwca 2013 r.
 • Sprawa administracyjna Klientki Kancelarii przeciwko Prezydentowi Miasta Szczecina (Strefa Płatnego Parkowania) dotycząca niesłusznego obciążenia opłatami za parkowanie w miejscu nienależącym do Strefy Płatnego Parkowania. 
 • Organy administracji publicznej w toku całego postępowania dopuściły się rażących uchybień, które podważały wiarygodność prowadzonych czynności.
 • Sprawa, mająca początek w 2010 roku, znalazła swój finał 29 kwietnia 2013 roku, kiedy to Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości postanowienie i umorzyło postępowanie Prezydenta Miasta Szczecina, a 4 czerwca 2013 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił zwrócić Klientce Kancelarii kwotę wyegzekwowanych należności w wysokości 15.854,27 zł.
 • Sprawa naszej Klientki jest niepodważalnym dowodem na to, iż bezpodstawne działania organów administracji publicznej nie są bezkarne i każdy obywatel powinien dochodzić swoich praw.                                           
 1. Wartość przedmiotu sporu: 14.371.80 zł, data zakończenia: październik 2011 r.
Sprawa Klienta Kancelarii przeciwko Prezydentowi Miasta Szczecinia (Strefa Płatnego Parkowania) dotycząca niesłusznie niesłusznie ściągniętej z rachunku bankowego Klienta przez Prezydenta Miasta Szczecina (SPP) kwoty 14.371,80 zł.
 • Sprawa o zwolnienie spod egzekucji administracyjnej niesłusznie zajętej zajętej kwoty 14.371.80 zł, stanowiącej wierzytelność z rachunku bankowego Klienta Kancelarii dotyczącej zapłaty dodatkowej opłaty za nieopłacony postój pojazdu Klienta w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie.
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowiło uchylić postanowienie Prezydenta o zajęciu kwoty oraz umorzyć postępowanie w pierwszej instancji. W ten sposób kwota została zwolniona spod egzekucji a sprawa została wygrana.

 1. Wartość przedmiotu sporu: 125.000 zł.
  Sprawa o zapłatę z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  • Klient Kancelarii wniósł skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej tytułem naruszenia przepisów o użytkowaniu hali przemysłowej.
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił zarzuty zawarte w skardze i uchylił zaskarżone postanowienie WINB o nałożeniu kary pieniężnej.
 1.  Wartość przedmiotu sporu: 61.206,40 zł
  Podatek dochodowy od osób fizycznych - ulga na budowę mieszkań pod wynajem.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał prawo podatnika do odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów budowy mieszkań pod wynajem.
 2. Wartość przedmiotu sporu: 30.000 zł
  Sprawa o zapłatę z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Inspekcję Transportu Drogowego.
  • Karę orzeczono Klientowi Kancelarii podczas kontroli zakładu pracy. Dotyczyła braku dokumentacji czasu pracy kierowców.
  • Po przeprowadzeniu postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym decyzja Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego została uchylona.
 3. Wartość przedmiotu sporu: 7.550 zł
  Sprawa przeciwko Prezydentowi Miasta Szczecina.
  • Sprawa wszczęta przez Prezydenta Miasta Szczecina przeciwko Klientowi Kancelarii o zapłatę za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania bez uiszczania opłaty. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Szczecina odstąpił od dochodzenia roszczeń.
 4. Wartość przedmiotu sporu: 1.880 zł
  Sprawa przeciwko Prezydentowi Miasta Szczecin
  • Sprawa wszczęta przez Prezydenta Miasta Szczecina przeciwko Klientowi Kancelarii o zapłatę za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania bez uiszczania opłaty. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
 5. Sprawa o ustalenie warunków zabudowy.
  • W wyniku decyzji wójta gminy, odmówiono Klientowi Kancelarii wybudowania tzw. „ siedliska”.
  • Po przeprowadzeniu postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylono decyzję w całości i umożliwiono Klientowi budowę „siedliska”.