Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie prawa spółek i ładu korporacyjnego. Obsługa ta obejmuje reprezentację w toku postępowań przed sądem, zarówno w sprawach rejestracyjnych jak i spornych.
Ponadto kancelaria zapewnia wsparcie i pomoc prawną w takich dziedzinach jak:

  • tworzenie i likwidacja spółek,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności w Polsce,
  • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
  • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
  • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
  • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
  • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.