Przykłady spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarię:

 1. Wartość przedmiotu sporu: 471.652,15 zł
  Sprawa o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy dostawy.
  • Sprawa o zapłatę z tytułu sprzedaży i dostawy masy bitumicznej przez Klienta Kancelarii na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego reprezentowanego przez radcę prawnego, które odmówiło zapłaty.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał dłużnikowi zapłacić całą należność.
 2. Wartość przedmiotu sporu: 150.000 zł                                                                                                                            - Powód zawarł ze stroną pozwaną umowę o przystąpienie do programu inwestycyjnego. Przedmiotem tej umowy była realizacja i prowadzenie przez stronę pozwaną myjni bezdotykowych przy udziale finansowym powódki, która z tego tytułu miała otrzymać wynagrodzenie. Powód wpłacił pozwanemu na rachunek powierniczy w banku środki pieniężne w wysokości 150.000 zł. Następnie powód zwrócił się do Gminy Miasta Szczecin z wnioskiem o wydzierżawienie konkretnego terenu na myjnię samochodową, którą wspólnie planował otworzyć powód z pozwanym. Jednakże Urząd Miasta Szczecin poinformował powoda iż na tym terenie budowa myjni samochodowej jest nie możliwa. W związku z czym strona powodowa postanowiła wycofać się z Programu Inwestycyjnego. Pełnomocnik powoda złożył pozwanej oświadczenie o likwidacji całości wniesionych przez powoda udziałów o wartości 150.000 zł zwracając się jednocześnie z prośbą o przekazanie ww. środków pieniężnych na rachunek bankowy powoda. Strona powodowa uzyskała częściowy zwrot wypłaconej kwoty w wysokości 50,544 zł. Jednakże pozostała kwota, która została przez powódkę wpłacona na rachunek powierniczy tytułem udziału w programie inwestycyjnym i nie została zwrócona. W związku z czym powód złożył do Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawa w Prokuraturze nie została jeszcze zakończona, natomiast Sąd Okręgowy w sprawie o zapłatę wydał nakaz zapłaty kwoty 99.456 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami zastępstwa radcy prawnego.
 3. Wartość przedmiotu sporu: 60.505,72 zł.
  Sprawa o zapłatę tytułem wykonania usługi przewozu towarów w transporcie międzynarodowym.
  • Sprawa o zapłatę za usługę transportową wykonaną przez Klienta Kancelarii na rzecz innego przedsiębiorstwa przewozowego.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał przedsiębiorstwu przewozowemu bronionemu przez adwokata zapłacić żądaną kwotę.
 1. Wartość przedmiotu sporu: 60.082 zł.
  Sprawa o zapłatę z tytułu użyczenia urządzenia telekomunikacyjnego.
  • Klient Kancelarii użyczył przedsiębiorstwu profesjonalne urządzenie telekomunikacyjne, a spółka ta zobowiązała się uiścić za nie kaucję.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał spółce opłacić całą kwotę kaucji.
 2. Wartość przedmiotu sporu: 47.615,37 zł
  Sprawa o zapłatę tytułem wykonania usługi przewozu towarów.
  • Sprawa o zapłatę za usługę transportową przewozu stali tzw.: „walcówki” przez Klienta Kancelarii na rzecz przedsiębiorstwa spedycyjnego.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał przedsiębiorstwu spedycyjnemu zapłacić całą żądaną kwotę.
 3. Wartość przedmiotu sporu: 29.024,84 zł.
  Sprawa o zapłatę z tytułu wykonania usługi przewozu towarów.
  • Sprawa o zapłatę z tytułu wykonania usługi transportowej przez Klienta Kancelarii na rzecz innego przedsiębiorstwa przewozowego.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał przedsiębiorstwu przewozowemu w całości zapłacić żądaną kwotę.
 4. Wartość przedmiotu sporu: 21.990,84 zł
  Sprawa o zapłatę tytułem wykonania usługi przewozu towarów na rzecz niemieckiego przedsiębiorstwa spedycyjnego.
  • Sprawa o zapłatę za przewóz towarów przez Klienta Kancelarii na terenie Niemiec na rzecz niemieckiego przedsiębiorstwa. Sprawa została rozpoznana przez Sąd w Polsce.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał niemieckiemu przedsiębiorstwu spedycyjnemu zapłacić całą dochodzoną kwotę.
 5. Wartość przedmiotu sporu: 19.025 zł.
  Sprawa o wynagrodzenie z umowy agencyjnej.
  • Sprawa o zapłatę przez towarzystwo ubezpieczeń na rzecz agenta prowizji należnej po rozwiązaniu umowy agencyjnej.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał towarzystwu ubezpieczeń zapłacić wynagrodzenie agentowi.
 6. Wartość przedmiotu sporu: 18.970 €
  Sprawa o przywłaszczenie pieniędzy.
  • Sprawa o zwrot pieniędzy, z tytułu umowy komisu zawartej przez Klienta Kancelarii (obywatela Niemiec) na sprowadzanie samochodów z Niemiec.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał dłużnikowi spłacić całą kwotę.
 7. Wartość przedmiotu sporu: 15.333,33 zł
  Sprawa pracownicza.
  • Sprawa o wypłatę przez pracodawcę na rzecz Klienta Kancelarii - pracownika zaległych wynagrodzeń, zaległych świadczeń urlopowych i wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w wyniku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązków pracowniczych.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał pracodawcy zapłacić całość dochodzonego przez pracownika roszczenia.
 8. Wartość przedmiotu sporu: 12.000 zł.
  Sprawa o zapłatę z tytułu zwrotu pożyczki.
  • Sprawa Klienta Kancelarii o zwrot pożyczki udzielonej przez niego na rzecz przedsiębiorcy handlującego samochodami.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał dłużnikowi spłacić całą dochodzoną kwotę wraz z umownymi odsetkami (8% tygodniowo).
 9. Wartość przedmiotu sporu: 10.390 zł.
  Sprawa pracownicza o zwrot pożyczki z ZFŚS.
  • Po zwolnieniu z pracy Klienta Kancelarii jego pracodawca zażądał natychmiastowego zwrotu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd oddalił żądanie pracodawcy.
 10. Wartość przedmiotu sporu: 2.570,00 €
  Sprawa o zapłatę za usługę przewozu towarów.
  • Sprawa o zapłatę z tytułu transportu towarów przez Klienta Kancelarii na rzecz zagranicznego (niemieckiego) przedsiębiorstwa spedycyjnego.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał przedsiębiorstwu spedycyjnemu zapłacić roszczenie w całości.
 11. Wartość przedmiotu sporu: 6.710 zł.
  Sprawa o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia Auto Casco przez towarzystwo ubezpieczeń.
  • Sprawa o przyznanie Klientowi Kancelarii odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC w związku ze szkodą spowodowaną uszkodzeniem drzwi i szyby w pojeździe przeznaczonym do transportu osób.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał ubezpieczycielowi wypłacić całą kwotę netto dochodzonego odszkodowania.
 12. Wartość przedmiotu sporu: 6.702 zł.
  Sprawa o zapłatę z tytułu sprzedaży.
  • Klient Kancelarii dokonał sprzedaży dywanów na rzecz innego przedsiębiorstwa, które nie zapłaciło za towar.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd zasądził na rzecz Klienta Kancelarii całą dochodzoną kwotę.
 13. Wartość przedmiotu sporu: 6.484,19 zł.
  Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie odlewów aluminiowych.
  • Klient Kancelarii (przedsiębiorstwo produkcyjne) wykonało dla innego przedsiębiorstwa odlewy aluminiowe, za które nie otrzymało zapłaty.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd zasądził na rzecz Klienta Kancelarii całą dochodzoną kwotę.
 14. Wartość przedmiotu sporu: 6.061,46 zł.
  Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie usług przewozu towarów.
  • Sprawa pracownika (kierowcy) będącego Klientem Kancelarii, przeciwko przedsiębiorstwu transportowemu o zapłatę za wykonanie usługi transportowej.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał przedsiębiorstwu transportowemu spłacić całą należność.
 15. Wartość przedmiotu sporu: 5.346,04 zł.
  Sprawa o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania usługi.
  • Sprawa Klienta Kancelarii o zapłatę za wykonanie umowy montażu drzwi.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał drugiej stronie w całości spłacić żądaną kwotę.
 16. Wartość przedmiotu sporu: 4.039,41 zł.
  Sprawa o zwrot nienależnego świadczenia.
  • Sprawa z tytułu omyłkowej zapłaty przez Klienta Kancelarii, za świadczenie usługi na rzecz przedsiębiorcy, który nie był wierzycielem.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał przedsiębiorcy zwrócić w całości nienależne świadczenie.
 17. Wartość przedmiotu sporu: 3.050,00 zł.
  Sprawa o zapłatę z tytułu rozszerzenia zakresu usługi.
  • Klient Kancelarii (przedsiębiorstwo transportowe) wykonał usługę transportową, odbiorca jednak nie odebrał towaru. W wyniku tego firma transportowa musiała dostarczyć ładunek do magazynu w innym mieście.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał odbiorcy towaru zapłacić całą żądaną kwotę.
 18. Wartość przedmiotu sporu: 1.100 €
  Sprawa o zapłatę z tytułu przewozu towarów w transporcie międzynarodowym.
  • Sprawa Klienta Kancelarii (przedsiębiorstwa transportowego) przeciwko zagranicznemu (włoskiemu) przedsiębiorstwu spedycyjnemu o zapłatę frachtu.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał przedsiębiorstwu spedycyjnemu zapłatę całej wartości przedmiotu sporu.
 19. Wartość przedmiotu sporu: 2.500 zł.
  Sprawa o nienależyte wykonanie usługi montażu.
  • Sprawa przeciwko Klientowi Kancelarii (mechanikowi) w związku z nieprawidłowym zamontowaniem bagażnika w samochodzie osobowym.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd oddalił powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii.