Opinie Prawne

Kancelaria przygotowuje szereg opinii prawnych. Poniżej podajemy przykłady:

 1. Jakie są konsekwencje prawne wynikające z posiadania przez zlecającego opinię (spółkę z o.o.) udziałów w innej spółce z o.o. w przypadku wydania przez sąd postanowienia o upadłości tej spółki?
 2. Jakie są zasady utworzenia stowarzyszenia zwykłego?
 3. Jakie są zasady egzekucji z nieruchomości obciążonej hipoteką przez wierzycieli innych niż hipoteczni?

Przykładowe orzeczenia

Przykłady spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarię:

 1. Wartość przedmiotu sporu: 471.652,15 zł
  Sprawa o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy dostawy.
  • Sprawa o zapłatę z tytułu sprzedaży i dostawy masy bitumicznej przez Klienta Kancelarii na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego reprezentowanego przez radcę prawnego, które odmówiło zapłaty.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał dłużnikowi zapłacić całą należność.
 2. Wartość przedmiotu sporu: 150.000 zł                                                                                                                            - Powód zawarł ze stroną pozwaną umowę o przystąpienie do programu inwestycyjnego. Przedmiotem tej umowy była realizacja i prowadzenie przez stronę pozwaną myjni bezdotykowych przy udziale finansowym powódki, która z tego tytułu miała otrzymać wynagrodzenie. Powód wpłacił pozwanemu na rachunek powierniczy w banku środki pieniężne w wysokości 150.000 zł. Następnie powód zwrócił się do Gminy Miasta Szczecin z wnioskiem o wydzierżawienie konkretnego terenu na myjnię samochodową, którą wspólnie planował otworzyć powód z pozwanym. Jednakże Urząd Miasta Szczecin poinformował powoda iż na tym terenie budowa myjni samochodowej jest nie możliwa. W związku z czym strona powodowa postanowiła wycofać się z Programu Inwestycyjnego. Pełnomocnik powoda złożył pozwanej oświadczenie o likwidacji całości wniesionych przez powoda udziałów o wartości 150.000 zł zwracając się jednocześnie z prośbą o przekazanie ww. środków pieniężnych na rachunek bankowy powoda. Strona powodowa uzyskała częściowy zwrot wypłaconej kwoty w wysokości 50,544 zł. Jednakże pozostała kwota, która została przez powódkę wpłacona na rachunek powierniczy tytułem udziału w programie inwestycyjnym i nie została zwrócona. W związku z czym powód złożył do Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawa w Prokuraturze nie została jeszcze zakończona, natomiast Sąd Okręgowy w sprawie o zapłatę wydał nakaz zapłaty kwoty 99.456 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami zastępstwa radcy prawnego.
 3. Wartość przedmiotu sporu: 60.505,72 zł.
  Sprawa o zapłatę tytułem wykonania usługi przewozu towarów w transporcie międzynarodowym.
  • Sprawa o zapłatę za usługę transportową wykonaną przez Klienta Kancelarii na rzecz innego przedsiębiorstwa przewozowego.
  • Po przeprowadzeniu postępowania Sąd nakazał przedsiębiorstwu przewozowemu bronionemu przez adwokata zapłacić żądaną kwotę.

Przykładowe ugody

 1. Wartość przedmiotu sporu: 940.637,28 zł
  Sprawa przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu o zapłatę odszkodowania.
  • W 2007 roku w spółce X. - klientka Kancelarii - wybuchł pożar w skutek czego zniszczeniu uległa hala produkcyjna.
  • W niniejszej sprawie toczyło się 6 spraw sądowych o zapłatę odszkodowania oraz jedna na etapie przesądowym. Dwie sprawy zostały zakończone ugodami w 2009 roku na podstawie których została wypłacona częściowa suma odszkodowania - 278.228 zł.
  • Po negocjacjach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w pozostałych sprawach w czerwcu 2010 roku strony zawarły jedną ugodę sądową na postawie której ubezpieczyciel wypłacił wierzycielowi 250.000 zł.
 2. Wartość przedmiotu sporu: 520.000 zł
  Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
  • Sprawa Klienta Kancelarii (Polaka) zatrudnionego i ubezpieczonego w duńskich przedsiębiorstwach, który uległ poparzeniu w czasie, gdy jego statek pod kanadyjską banderą stał w porcie w Portugalii.
  • Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ubezpieczyciel spłacił całe dochodzone roszczenie.
 3. Wartość przedmiotu sporu: 310.000 zł Małżonek zmarłego w wypadku drogowy dochodził 200.000 zł na swoją rzecz oraz 200.000 zł na rzecz wspólnej córki tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkodę - śmierć współmałżonka w następstwie wypadku drogowego, a także przyznania renty w kwocie 3000 zł brutto miesięcznie na swoją rzecz oraz córki. W związku z czym ubezpieczyciel OC sprawcy wypłacł początkowo jedynie kwotę 15.000 zł. W drodze negocjacji Kancelaria doprowadziła do ugody z Ubezpieczycielem, czego skutkiem było wypłacenie przez Ubezpieczyciela kwoty 310.000 zł.
 4. Wartość przedmiotu sporu: 120.000 zł.
  Sprawa o zwrot pożyczki.
  • Sprawa o zwrot Klientowi Kancelarii pożyczki pieniężnej.
  • W wyniku postępowania mediacyjnego, dłużnik za cenę rezygnacji z odsetek spłacił cały dług.

Sprawy administracyjne

Przykłady spraw administracyjnych:

 1. Wartość sporu: 15.854,27 zł, data zakończenia 4 czerwca 2013 r.
 • Sprawa administracyjna Klientki Kancelarii przeciwko Prezydentowi Miasta Szczecina (Strefa Płatnego Parkowania) dotycząca niesłusznego obciążenia opłatami za parkowanie w miejscu nienależącym do Strefy Płatnego Parkowania. 
 • Organy administracji publicznej w toku całego postępowania dopuściły się rażących uchybień, które podważały wiarygodność prowadzonych czynności.
 • Sprawa, mająca początek w 2010 roku, znalazła swój finał 29 kwietnia 2013 roku, kiedy to Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości postanowienie i umorzyło postępowanie Prezydenta Miasta Szczecina, a 4 czerwca 2013 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił zwrócić Klientce Kancelarii kwotę wyegzekwowanych należności w wysokości 15.854,27 zł.
 • Sprawa naszej Klientki jest niepodważalnym dowodem na to, iż bezpodstawne działania organów administracji publicznej nie są bezkarne i każdy obywatel powinien dochodzić swoich praw.                                           
 1. Wartość przedmiotu sporu: 14.371.80 zł, data zakończenia: październik 2011 r.
Sprawa Klienta Kancelarii przeciwko Prezydentowi Miasta Szczecinia (Strefa Płatnego Parkowania) dotycząca niesłusznie niesłusznie ściągniętej z rachunku bankowego Klienta przez Prezydenta Miasta Szczecina (SPP) kwoty 14.371,80 zł.
 • Sprawa o zwolnienie spod egzekucji administracyjnej niesłusznie zajętej zajętej kwoty 14.371.80 zł, stanowiącej wierzytelność z rachunku bankowego Klienta Kancelarii dotyczącej zapłaty dodatkowej opłaty za nieopłacony postój pojazdu Klienta w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie.
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowiło uchylić postanowienie Prezydenta o zajęciu kwoty oraz umorzyć postępowanie w pierwszej instancji. W ten sposób kwota została zwolniona spod egzekucji a sprawa została wygrana.

 1. Wartość przedmiotu sporu: 125.000 zł.
  Sprawa o zapłatę z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  • Klient Kancelarii wniósł skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej tytułem naruszenia przepisów o użytkowaniu hali przemysłowej.
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił zarzuty zawarte w skardze i uchylił zaskarżone postanowienie WINB o nałożeniu kary pieniężnej.