Kancelaria zapewnia pomoc prawną obejmującą doradztwo w zakresie procedur przetargowych, w szczególności:

  • analizę dokumentacji przetargowej oferenta,
  • analizę prawną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • reprezentowanie oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • sporządzanie protestów, odwołań oraz skarg składanych w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego,
  • redagowanie oświadczeń dostawcy/klienta,
  • analizę umów w sprawach z zakresu zamówień publicznych,
  • dochodzenia wynagrodzenia od zamawiającego,
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych dotyczących zamówień publicznych,
  • reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawnym Zespołem Arbitrów).