Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę. Jakie?

Nowelizacja Prawa budowlanego zmienia przede wszystkim regulacje w zakresie pozwolenia na budowę i obowiązku dokonania zgłoszenia budowy przez rozszerzenie katalogu obiektów, wobec których istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia ich budowy, zamiast (jak dotąd) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Najistotniejsze jest to...
Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę. Jakie?
Nowelizacja Prawa budowlanego zmienia przede wszystkim regulacje w zakresie pozwolenia na budowę i obowiązku dokonania zgłoszenia budowy przez rozszerzenie katalogu obiektów, wobec których istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia ich budowy, zamiast (jak dotąd) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Najistotniejsze jest to, że pozwolenie na budowę nie będzie wymagane w stosunku do budowy domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Zatem wobec innych budynków jednorodzinnych wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w dalszej części obowiązuje. Nadto decyzja o pozwoleniu na budowę nie musi mieć waloru decyzji ostatecznej w przypadku gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Inwestor nie będzie w takim wypadku musiał czekać na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę.

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO, czyli SKRÓCENIE PROCESU INWESTYCYJNEGO
Ustawa z dnia 20.02.2015 r. zmieniająca ustawę - Prawo budowlane oraz niektóre inne ustawy, w dniu 16.03.2015 r., została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Większość przewidzianych ustawą zmian wejdzie w życie trzy miesiące od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, niektóre jednak od 01.01.2016r.


Parterowa altanka bez zbędnych formalności

Według nowelizacji pozwolenia na budowę nie wymagać będzie także m. in. budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych, wiat o powierzchni zabudowy, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych. Ustawa precyzuje dozwoloną powierzchnię zabudowy tych obiektów i ich ilość na działce. Pozwolenia na budowę nie wymagać będzie także wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów, przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy a jej użytkowanie

Nowelizacja ustawy przewiduje również m.in. zniesienie obowiązku załączania do projektów budowlanych dotychczas wymaganych oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i o możliwości dostępu do drogi publicznej, a także skraca czas oczekiwania na ewentualny sprzeciw organu w przypadku zawiadomienia go o zakończeniu budowy z 21 dni do 14 dni, zwiększa także katalog obiektów które będzie można użytkować na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, na rozpoczęcie użytkowania których wcześniej konieczne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także wprowadza wobec organu obowiązek wezwania inwestora do uzupełnienia braków wniosków w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dotknięty jest on brakami. W zakresie legalizacji samowoli budowlanej najistotniejszą zmianą jest to, że wprowadzona zostanie możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.