W dniu 27.10.2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Regulacje dotyczące udostępniania informacji o sprawach będą obowiązywać od 27.03.2015 r. Celem tej nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie postępowania sądowego w sprawach cywilnych.
 Powyższa ustawa modyfikuje przepisy dotyczące udostępniania informacji o sprawach toczących się przed sądami. Treść protokołów i pism będzie mogła być także udostępniana w postaci elektronicznej, zarówno zapisu obrazu, jak i dźwięku. Z uwagi na ważny interes publiczny lub prywatny może zostać wydana odmowa wydania zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, wówczas strony będą mieć prawo do otrzymania zapisu dźwiękowego. Wysokość opłaty za zapis z przebiegu posiedzenia został ustalony w wysokości 15,00 zł.
Wyżej wymieniony akt prawny wprowadza również nową instytucję wygłoszenia uzasadnienia. Wygłoszenie uzasadnienia nie ma charakteru obligatoryjnego i będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy przebieg posiedzenia jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Ustne uzasadnienie może zostać wygłoszone bezpośrednio po ogłoszeniu sentencji wyroku a zarazem utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. W przypadku wygłoszenia uzasadnienia nie podaje się odrębnie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia. Strona występująca z wnioskiem o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, które zostało wygłoszone na posiedzeniu, otrzyma wyrok wraz z transkrypcją uzasadnienia. Doręczenie wyroku z transkrypcją uzasadnienia jest równoznaczne doręczeniu wyroku z uzasadnieniem. Sąd będzie miał dwa tygodnie, na przygotowanie zapisu wyroku wraz z uzasadnieniem, w sprawach zawiłych termin ten będzie mógł zostać wydłużony przez prezesa sądu na czas nie dłuższy niż 30 dni.
Aby skrócić i uprościć postępowanie apelacyjne wprowadzono możliwość zrezygnowania z przedstawiania przez sędziego sprawozdania dotyczącego stanu rozpatrywanej sprawy. Odstąpienie powyższe będzie możliwe, gdy strony postępowania wyrażą na to zgodę lub w razie ich niestawiennictwa na rozprawie. Nie będzie możliwe odstąpienie od sprawozdania gdy rozprawa apelacyjna odbywa się z udziałem publiczności.
Następne zmiany dotyczą zasad sporządzania uzasadnienia wyroku wydanego przez sąd drugiej instancji. W dotychczasowym stanie prawnym sąd drugiej instancji z urzędu uzasadniał wydany wyrok, wyjątek dotyczył sytuacji gdy apelację oddalono, wówczas wyrok podlegał uzasadnieniu tylko na żądanie strony. Obecny stan prawny przewiduje również sporządzanie na wniosek strony uzasadnień do wyroków zmieniających zaskarżony wyrok.