W nawiązaniu do postu „Upadłość konsumencka skuteczna w 2%”, jeżeli Klient z podobnym problemem zgłosiłby się do Kancelarii za kilka miesięcy, jego droga do ustabilizowania sytuacji finansowej, będzie łatwiejsza.
Planowana jest bowiem zmiana ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej. Wyjaśnimy najważniejsze planowane zmiany na poprzednim przykładzie.Jedną z ważnych zmian będzie usunięcie bariery finansowej w dostępie do procedury upadłościowej oraz rezygnacja z obowiązku sprawdzania przez sąd, czy Klient doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Gdyby okazało się, że Klient nie miałby wystarczających środków w majątku na pokrycie kosztów postępowania – koszty postępowania mają być w takich przypadkach tymczasowo (a w określonym ustawą zakresie także finalnie) ponoszone przez Skarb Państwa. Na podstawie nowych przepisów Klient mógłby otrzymać nawet dwukrotnie większą niż obecnie sumę wydzielanej mu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w razie sprzedaży jego własnej nieruchomości (nie wynajmowanej) – do 24 miesięcy przeciętnego czynszu najmu. Po zmianie ustawy obniżce ulegną, także koszty całej procedury upadłościowej, a sama opłata stała przy przystąpieniu do procedury upadłościowej ma być obniżona z 200 do 30 zł. W wyjątkowych sytuacjach, np. ciężkiej choroby czy niepełnosprawności ( tak jak w naszej poprzedniej sprawie), sąd mógłby ogłosić upadłość - niewypłacalnego, ale rzetelnego dłużnika - bez spłaty wierzycieli. Znowelizowane przepisy łagodzić mają także sankcje dotyczące niezrealizowanego planu spłaty zadłużenia. Planowane zmiany wróżą zatem uzyskanie łatwiejszej drogi do ogłoszenia upadłości, dzięki czemu większa ilość konsumentów będzie mogła rozpocząć nowy rozdział życia z „czystą kartą”.