Radca prawny Kamil Zieliński reprezentujący przedsiębiorcę ze Szczecinia - Norberta Blonkowskiego w sprawie (I FSK 1021/21) przed NSA przeciwko Dyrektorowi Izby Adm. Skarbowej w Szczecinie uzyskał precedensowy wyrok, zgodnie z którym niewłaściwe i nieskuteczne jest wszczęcie postępowania karnego skarbowego dla pozoru, w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia przewlekłego postepowania podatkowego.
 Klient naszej Kancelarii Norbert Blonkowski od dnia 1.10.1998 r. prowadzi działalność gospodarczą. Została wobec niego wszczęta kontrola podatkowa przez Urząd Skarbowy w zakresie VAT za okres od 1.01.2011 r. do 31.01.2012 r., która poskutkowała wszczęciem postępowania podatkowego. W grudniu 2016 r. na dwa tygodnie przed upływem terminu przedawnienia, Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecnie wszczął przeciwko klientowi Kancelarii dochodzenie karno-skarbowe o czyn z art. 56 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks, podczas którego nie podjęto żadnych merytorycznych czynności. Dochodzenie to zostało ostatecznie zawieszone 27.02.2018 r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie wydał decyzję, od której Podatnik złożył odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie – jednakże decyzja ta została utrzymana w mocy. Nasz Klient następnie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 596/20) na ww. decyzję. zarzucając jej przede wszystkim przedawnienie, jednakże została ona oddalona. Następnie radca prawny Kamil Zieliński, jako Pełnomocnik Norberta Blonkowskiego, wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargę taką w imieniu podatnika złożył również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 08.12.2021 r. sygn. I FSK 1021/21 uwzględnił powyższą skargę kasacyjną i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej .
Niniejsza sprawa dotyczyła częstej praktyki organów skarbowych wszczynających postępowania karne skarbowe wobec podatników, celem doprowadzenia do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Naczelny Sąd Administracyjny skrytykował powyższe działanie podając, iż każdorazowe wszczęcie postępowania karnego skarbowego dla pozoru, a zatem wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, stanowi w swojej istocie nadużycie prawa przez organy państwowe. Zgodnie bowiem z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Sytuacja, w której po wszczęciu postępowania karno-skarbowego nie są dokonywane żadne czynności, z wyjątkiem zawiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, a więc w której działanie organu podatkowego prowadzi wyłącznie do zawieszenia biegu terminu przedawnienia, stanowi w ocenie Sądu Najwyższego nadużycie prawa godzące w zasadę zaufania do organów państwa oraz zasadę praworządności.
Wyrok ten wprowadza zasadę, zgodnie z którą sądy administracyjne mają kompetencje i są zobowiązana badać czy wszczęcie postępowania karno-skarbowego nie nastąpiło dla pozoru, wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Jeśli tak było to cel ten nie zostaje osiągnięty, a postępowanie uległo przedawnieniu.
Miejmy nadzieję że wyrok NSA ukróci dotychczasową praktykę nadużywania prawa przez Urzędy Skarbowe i zapewni podatnikom więcej ochrony ich praw.