Powszechnie rentę rodzinną utożsamia się ze świadczeniem, które otrzymują dzieci po śmierci swoich rodziców. Jednak rentę mogą również otrzymywać osoby dorosłe. Klientka Kancelarii jako osoba pełnoletnia spełniała warunki do otrzymywania renty rodzinnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez własną komisję lekarską odmówił jej prawa do renty rodzinnej, twierdząc że jej niepełnosprawność powstała w niekwalifikującym się okresie życia.
Dziecko ma prawo do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Niezależnie od tego pełnoletnie dziecko ma prawo do renty bez względu na wiek - gdy jest całkowicie niezdolne do pracy, a niezdolność ta powstała przed ukończeniem 16 roku życia bądź przed ukończeniem nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do 25 roku życia).
Klientka Kancelarii była od dziecka osobą niepełnosprawną i całkowicie niezdolną do pracy. Jednak lekarze z komisji ZUS mieli odmienne zdanie i wg ich opinii niepełnosprawność powstała po 16 roku życia - ZUS odmówił jej prawa do renty rodzinnej.
Odwołaliśmy się do Sądu i nasi radcy prawni, wykazując błędy komisji lekarskiej ZUS oraz biegłego sądowego, przekonali Sąd do wydania korzystnego wyroku. Apelacja ZUS została oddalona w całości.
Sąd obu instancji stwierdził że naszej Klientce przysługuje renta rodzinna wraz z wyrównaniem.