Miasto Szczecin szuka sposobów na ominięcie przepisów związanych z przedawnieniem roszczenia za parkowanie w SPP.

Data ukazania się materiału: 28 luty 2012r.
Źródło: Głos Szczeciński

Miasto Szczecin na podstawie art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego który odsyła do przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.
Taką argumentację Organu uznać należy za zmierzającą do obejścia przepisów prawa, a konkretnie art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Do tej pory po upływie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty powinny zostać uiszczone, Organ tracił możliwość podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych. Stosując natomiast przepisy Ordynacji podatkowej, do których ustawa o drogach publicznych nie odsyła, Organ znalazł sposób na ominięcie przepisów związanych z przedawnieniem roszczenia i w ten sposób może je egzekwować w "nieskończoność".

Problemem zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich który wszczął w sprawie postępowanie.

Artykuł można przeczytać tutaj: www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article