Od 8 października 2012 r., pracodawcy muszą oddawać pracownikom wolny dzień, jeśli święto przypadnie w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.

Regulacja ta wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku, w sprawie o sygnaturze akt K 27/11. Zgodnie z artykułem 130 § 2 kodeksu pracy ,,Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin’’.

Przepis ten jest dla pracowników podstawą do uzyskania dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy święto przypada w sobotę. W 2014 roku występują dwa takie święta – Święto 3 maja oraz uroczystość Wszystkich Świętych. To pracodawca wyznacza termin dnia wolnego udzielonego pracownikom w zamian za święto przypadające w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Należy pamiętać jednak, że przywilej ten nie obejmuje jednak wszystkich. Jeśli w zakładzie pracy rozkład pięciu dni roboczych ustalony jest tak, że sobota nie jest dniem wolnym, przyznanie dodatkowego dnia wolnego, zależy od przekroczenia przez pracowników ustalonego, na okres rozliczeniowy, wymiaru czasu pracy. Dzień wolny nie przysługuje także pracownikom weekendowym oraz pracownikom przebywającym w danym momencie na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim, Ci ostatni otrzymują świadczenie za każdy dzień zwolnienia.