2014-02-17
 1. Wartość przedmiotu sporu: 15.854,27 zł, data zakończenia 4 czerwca 2013 r.


• Sprawa Klientki Kancelarii przeciwko Prezydentowi Miasta Szczecina (Strefa Płatnego Parkowania) dotycząca niesłusznego obciążenia opłatami za parkowanie w miejscu nienależącym do Strefy Płatnego Parkowania.

• Organy administracji publicznej w toku całego postępowania dopuściły się rażących uchybień, które podważały wiarygodność prowadzonych czynności.

• Sprawa, mająca początek w 2010 roku, znalazła swój finał 29 kwietnia 2013 roku, kiedy to Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości postanowienie i umorzyło postępowanie Prezydenta Miasta Szczecina, a 4 czerwca 2013 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił zwrócić Klientce Kancelarii kwotę wyegzekwowanych należności w wysokości 15.854,27 zł.

• Sprawa naszej Klientki jest niepodważalnym dowodem na to, iż bezpodstawne działania organów administracji publicznej nie są bezkarne i każdy obywatel powinien dochodzić swoich praw.