Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może przeprowadzać ponownej kontroli budowli bez uprzedzenia (art. 79 kpa).

2009-09-24
Zgodnie z art. 10 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania. Przeprowadzenie ponownej kontroli jest również stadium postępowania i strona winna być poinformowana o wszelkich działaniach organu. Niewywiązanie sie z tego obowiązku przez organ administracji skutkuje nieważnością takiej czynności. Postępowanie administracyjne powinno być prowadzone z zachowaniem praworządności i dokonywania wszelkich kroków niezbędnych dla wyjaśnienia stanu faktycznego, oraz w taki sposób, aby zapewniać zaufanie obywateli do organów państwa.

Polsat News - Interwencja extra

2009-02-19
 Data ukazania się materiału: 18 lutego 2009r.
Źródło: Polsat News - Interwencja extra

Film można obejrzeć pod adresem: vimeo.com