Odwołani członkowie zarządu spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jej późniejsze zobowiązania, nawet jeśli figurują w dawnym Rejestrze Handlowym (RHB).

2009-10-30
Odwołani członkowie zarządu spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania nawet jeśli figurują w dawnym Rejestrze Handlowym B (RHB). Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. określoną w art. 299 KSH ponoszą osoby, będące członkami zarządu w czasie, gdy niezaspokojona przez spółkę wierzytelność stała się wymagalna, a jednocześnie były członkami zarządu w czasie właściwym do zgłoszenia wniosku o upadłość spółki.

Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może przeprowadzać ponownej kontroli budowli bez uprzedzenia (art. 79 kpa).

2009-09-24
Zgodnie z art. 10 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania. Przeprowadzenie ponownej kontroli jest również stadium postępowania i strona winna być poinformowana o wszelkich działaniach organu. Niewywiązanie sie z tego obowiązku przez organ administracji skutkuje nieważnością takiej czynności. Postępowanie administracyjne powinno być prowadzone z zachowaniem praworządności i dokonywania wszelkich kroków niezbędnych dla wyjaśnienia stanu faktycznego, oraz w taki sposób, aby zapewniać zaufanie obywateli do organów państwa.